tableau 如何实现列标题转成一行?

0
tableau 如何实现列标题转成一行?如下图要 比如营业目标是一列标题,怎么转成行
列标题成行.png

 
已邀请:
0

GeorgeYao - 路漫漫其修远兮,吾将上下而求索! 2018-10-03 回答

把项目一列拖到列那里,就可以转为行了
0

高阔 2018-10-08 回答

也可以点击  行列切换  按钮,推荐课程:Tableau数据分析实战https://edu.hellobi.com/course/88
0

小廖 2018-10-25 回答

说错了 ,原来的表格是 :
月份  营业目标  销售数量    销售额   
1月   10W         1W            9W
2月   20W         2W            19W
要转换成,如下:
月份           1月    2月
营业目标   10W   20W
销售数量   1W     2W
销售额      9W     19W
 

要回复问题请先登录注册